Privacy

Inhoudsopgave

Inleiding

Interparking nv, de vennootschappen van de groep Interparking en haar verwante vennootschappen (samen “Interparking” genoemd) hechten veel belang aan de eerbied voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. We leveren inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken met strikte naleving van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in volkomen transparantie.

Deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft tot doel u volledig te informeren in verband met dit thema. We leggen uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Tevens informeren we u over het belang dat we hechten aan de veiligheid van uw gegevens en we delen u mee hoe u contact met ons kunt opnemen in verband met onze praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens. We nodigen u uit de tijd te nemen om deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer grondig te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken ter zake.

Onze vertrouwelijkheidsprocedés kunnen verschillen van land tot land als gevolg van de lokale praktijken en vereisten. De huidige verklaring heeft betrekking op de verwerkingen van gegevens door de Belgische vennootschap, Interparking nv.

1. Draagwijdte van deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

A. Wat betekenen “persoonsgegeven” en “verwerking»”, wie is de “verwerkingsverantwoordelijke” en wie is de functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”)?

Een persoonsgegeven is eender welke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een e-mailadres.

De verwerking behelst eender welke verwerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dit gegeven.

Interparking, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Brederodestraat 9, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die zij bewaart. Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking van die gegevens vaststellen en dat wij het aanspreekpunt zijn voor u maar ook voor de toezichthoudende autoriteiten in verband met eender welke vraag betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij hebben als enig aanspreekpunt binnen onze vennootschap een functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) aangewezen van wie de contactgegevens de volgende zijn:
Interparking nv
Data Protection Officer
Brederodestraat 9
1000 Brussel

B. Wie is betrokken?

Onze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft betrekking op alle natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt door Interparking in het kader van de diensten die zij levert. De “betrokkenen” zijn dus de klanten en de gebruikers van de diensten van Interparking of van haar website.

C. Op welke gegevens heeft deze verklaring betrekking?

De gegevens van deze categorie zijn de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, i.e. de gegevens die toelaten u te identificeren, rechtstreeks (gegevens zoals uw naam en voornaam laten toe u onmiddellijk te identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals de nummerplaat van uw voertuig of het nummer van een kaart die u toebehoort waarmee u op onrechtstreekse wijze kunt worden geïdentificeerd).

Tijdens onze interactie met u kan het gebeuren dat wij verschillende persoonsgegevens verzamelen in functie van de betrokken producten of diensten:

 • Identificatiegegevens (naam, postadres of e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat …) worden meer bepaald verzameld met het oog op het beheer van onze abonnementen, de toegang tot onze parkings, het online reserveren van parkeerplaatsen, de aanmaak van accounts van klanten, evenals de organisatie van commerciële acties zoals wedstrijden, …
 • Gegevens betreffende uw persoonlijk leven of beroepsleven (persoonlijke status die recht geeft op een voorkeurtarief, hoedanigheid van werknemer van een onderneming …) worden, bijvoorbeeld, gevraagd bij het aanmaken van de account van een klant of bij het beheer van de abonnementen die zijn aangegaan door de lasthebbers van vennootschappen die een contract met ons sluiten.
 • Videobeelden worden gemaakt via de bewakingscamera’s en met de camera’s voor nummerplaatherkenning die zijn aangebracht in onze parkings, meer bepaald om de veiligheid te vergroten wanneer u onze parkings gebruikt.
 • Financiële gegevens (informatie over betalingen of over uw bankgegevens) worden opgevraagd met het oog op het beheer van de betalingen voor onze producten en diensten.
 • We verwerken verbindingsgegevens (IP-adres, …) voor wie zich aanmeldt op onze website; voor meer informatie in dit verband verwijzen we naar onze cookieverklaring .

In sommige gevallen ontvangen we gegevens van een externe bron. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer werkgevers inschrijven op producten of diensten waarvan ze hun werknemers laten profiteren.

2. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Sommige van uw gegevens kunnen onder andere worden verzameld door Interparking:

 • Wanneer u klant wordt via het inschrijvingsformulier of wanneer u een account opent;
 • Wanneer u online of via onze mobiele app inschrijft op onze producten of diensten;
 • Wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u toesturen;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten;
 • Wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven of wanneer u ons gegevens verstrekt in het kader van een deelname aan een marketingactie;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die tot uw beschikking staan;
 • Wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of doorgestuurd door gemachtigde derden (personen aan wie u een bijzondere volmacht heeft gegeven, het Belgisch Staatsblad …); of
 • Wanneer u wordt gefilmd door onze bewakingscamera’s of wanneer uw voertuig wordt gefilmd door onze camera’s voor nummerplaatherkenning in onze parkings.;

3. Op welke basissen en met welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden alleen die gegevens verwerkt die relevant zijn om het betrokken doel te verwezenlijken.

Algemeen, en bij wijze van voorbeeld, gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij uw specifieke toestemming hebben gekregen;
  • Om u reclame toe te sturen betreffende de vennootschappen van onze groep of betreffende partnervennootschappen.
 • In het kader van de uitvoering van het contract
  • Sluiten, beheren en uitvoeren van contracten die deel uitmaken van het assortiment van producten en diensten van Interparking;
 • Om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen in acht te nemen die op ons rusten, inzonderheid:
  • Fiscale of boekhoudkundige verplichtingen;
 • Om redenen in verband met ons gerechtvaardigd belang; in dit geval waken we erover dat we een evenredig evenwicht bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en de eerbied voor uw privacy:
  • Uitvoeren van marketingstudies en promotie van onze producten en diensten;
  • Preventie van misbruik en fraude;
  • Bescherming van de goederen van de onderneming;
  • Toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen;
  • Bewaking en controle van onze gebouwen en parkings;
  • Vaststellen, uitoefenen, verdedigen en beschermen van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van geschillen;
  • Zoeken naar bewijzen die toelaten klachten te beheren (bv. een voertuig lokaliseren dat niet wordt teruggevonden).

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan voor de personen voor wie dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van hun taken. Ze zijn gehouden tot een strikte professionele discretie en moeten alle bestaande technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

We hebben technische middelen ontwikkeld en hebben gespecialiseerde teams samengesteld die zich bij voorrang bezighouden met de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo willen we vermijden dat onbevoegde personen toegang hebben tot die gegevens en ze verwerken, wijzigen of vernietigen.

Soms staan er op onze websites links naar de websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren …), waarvan de gebruiksvoorwaarden niet tot het toepassingsgebied van deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoren. Bijgevolg bevelen we u aan hun verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen opdat u zou weten hoe zij uw privacy eerbiedigen.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij ze door?

A. Ontvangers die gegevens kunnen ontvangen die op u betrekking hebben

Gegevens die op u betrekking hebben kunnen in voorkomend geval worden doorgegeven aan andere ondernemingen die betrokken zijn bij de levering van de diensten, aan hun vertegenwoordigers in België, hun correspondenten in het buitenland, aan uw tussenpersoon (werkgever, mandataris …) of aan een verwerker. Wij geven uw gegevens enkel door aan dienstverleners zo dat noodzakelijk blijkt om de diensten aan te bieden in onze naam of om de wettelijke eisen in acht te nemen. Wij eisen krachtens een contract dat deze dienstverleners de vertrouwelijkheid en de veiligheid beschermen van de persoonlijke inlichtingen die zij in onze naam verwerken (zie ook punt B infra).

Wij mogen sommige persoonlijke inlichtingen die we verzamelen meedelen aan de vennootschappen van de groep Interparking of aan onze verwante vennootschappen in Europa met het oog op de verwerking van de transacties en andere diensten waarvan u gebruik heeft gemaakt, overeenkomstig de bepalingen van deze verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of op de wijze zoals aangegeven op het ogenblik waarop we de gegevens verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die we met betrekking tot u verzamelen niet te verkopen en enkel te onthullen in de gevallen die worden beschreven in deze verklaring of in eender welk ander document dat we u toesturen op het ogenblik waarop we de gegevens verzamelen. Wij sturen uw gegevens enkel voor commercieel gebruik door naar derden met uw voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord, dat u te allen tijde kunt intrekken.

Wij sturen uw gegevens ook door naar andere personen zo wij daartoe gehouden zijn krachtens een contractuele of wettelijke verplichting of indien een gerechtvaardigd belang zulks verantwoordt (bv. om onze belangen te verdedigen).

B. Verwerkers voor rekening van Interparking

a) Algemeen

Voor sommige diensten doen we een beroep op gespecialiseerde partners in België of in het buitenland die handelen als verwerkers en contractueel met ons zijn verbonden.

Interparking vergewist zich ervan dat deze “verwerkers”:

 • Enkel beschikken over de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, en
 • Ten aanzien van Interparking de verbintenis aangaan om, enerzijds, deze gegevens op zekere en vertrouwelijke wijze te verwerken en, anderzijds, ze enkel te gebruiken om hun taken uit te voeren.

 

b) Types verwerkers

We doen een beroep op sommige gespecialiseerde verwerkers, zoals:

 • Tussenpersonen of partners met wie wij samenwerken;
 • Dienstverleners in het domein van informatica en andere technische diensten;
 • Marketingbureaus.

6. Worden uw gegevens verwerkt buiten het grondgebied van de Europese Unie?

Onze informatica-infrastructuur bevindt zich op Europees grondgebied.

Wij geven persoonsgegevens enkel door buiten het EU-grondgebied aan een van onze dienstverleners in de Verenigde Staten, voor onze mailingdienst, en hebben contractuele garanties vastgelegd opdat deze laatste zich ertoe zou verbinden een passende bescherming te organiseren van de gegevens die hij ontvangt.

Tevens vestigen we uw aandacht op het feit dat het gebruik van e-mail als communicatiemiddel niet toelaat uit te sluiten dat er gegevens worden doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie (sommige van de gebruikte adressen worden geleverd door vennootschappen die gevestigd zijn en werken buiten dit grondgebied, voornamelijk in de Verenigde Staten). Wij zijn niet bij machte te verifiëren of te garanderen dat deze vennootschappen de principes naleven die voortvloeien uit de regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze doorgiftes zijn echter beperkt tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de contracten die we sluiten met onze klanten. Voor onze gesprekspartners die handelen voor rekening van een rechtspersoon, gaan we ervan uit dat zij – wanneer ze ons een dergelijk e-mailadres bezorgen waar we contact met hen kunnen opnemen – instemmen met deze doorgifte daar die inherent is aan het gebruik ervan.

7. Welke rechten geniet u en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op inzage

U geniet een recht op inzage van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons vragen:

 • Of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken;
 • Met welke doeleinden wij ze verwerken;
 • Welke categorieën van gegevens wij verwerken;
 • Aan welke categorieën van ontvangers ze worden meegedeeld;
 • Gedurende welke termijn ze worden bewaard;
 • U informatie te verstrekken over de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetten, wissen …) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Welke de herkomst van de verwerkte gegevens is.

B. Recht op rectificatie

Zo u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen ze te rectificeren.

C. Recht op wissen (“recht om te worden vergeten”)

In sommige welomschreven gevallen staat de wetgeving u toe uw persoonsgegevens te doen schrappen.

Dit is meer bepaald het geval indien:

 • De gegevens niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
 • De verwerking van uw gegevens uitsluitend steunt op uw toestemming en u beslist die toestemming in te trekken;
 • U zich heeft verzet tegen de verwerking van uw gegevens en er bij ons geen gerechtvaardigde gronden bestaan die voorrang hebben op uw gronden.

Uw recht om te worden vergeten is echter geen absoluut recht. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer deze bewaring onder meer noodzakelijk is:

 • Om een wettelijke verplichting na te leven;
 • Voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte.

D. Recht op beperking van de verwerking

In sommige welomschreven gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Dit is meer bepaald het geval wanneer:

 • U de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om dit te controleren;
 • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of het verweer van uw rechten in rechte, ook al zijn ze niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking.

Aan de beperking van de verwerking komt een einde onder de volgende omstandigheden:

 • U geeft ons uw akkoord in verband hiermee;
 • De verwerking van uw gegevens is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van openbaar belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In sommige gevallen zoals bedoeld in de regelgeving heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt:

 • Aan u worden meegedeeld in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen;
 • Of door Interparking rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Gelet op de verwerkingen die Interparking daadwerkelijk uitvoert, bestaat deze mogelijkheid in casu enkel voor de verwerkingen waarvoor Interparking u heeft gevraagd uw toestemming te geven of voor de verwerkingen die steunen op de uitvoering van een met u gesloten contract.

F. Recht op verzet

a) Algemeen

Steunt de verwerking van uw persoonsgegevens op een gerechtvaardigd belang of een algemeen belang aan onze kant, dan heeft u het recht u daar te allen tijde tegen te verzetten om redenen in verband met uw bijzondere situatie.

Er wordt echter geen rekening gehouden met uw verzoek zo wij van mening zijn dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang zouden moeten krijgen op uw belangen of indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk blijft voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte.

 

b) In het kader van direct marketing

Interparking meent dat ze over een gerechtvaardigd belang beschikt om reclame te maken voor haar goederen en diensten en om deze reden neemt ze zich voor u reclameboodschappen toe te sturen (bv. promotionele aanbiedingen).

Wanneer u een contract sluit met Interparking, kunt u – door een vakje af te vinken (opt-out) – verzet aantekenen tegen het feit dat Interparking u dergelijke boodschappen toestuurt.

Zo u niet langer wenst dat we u commerciële boodschappen toesturen om reclame te maken voor onze activiteiten, dan kunt u zich steeds uitschrijven of u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of op verzoek van Interparking en deze laatste kan daar geen enkele uitzondering tegenover plaatsen.

G. Intrekking van uw toestemming

Steunt de verwerking door Interparking op uw toestemming, dan kunt u die toestemming steeds intrekken. Deze intrekking zet de wettelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming niet op de helling.

Dit is het geval wanneer u, door een vakje aan te vinken (opt-in), uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen of boodschappen via e-mail betreffende een assortiment van producten en diensten van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep Interparking evenals van de tussenpersonen of partners op wie u een beroep heeft gedaan.

In dit geval zou het voor Interparking onmogelijk kunnen zijn dit doel te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om tussen te komen.

H. Tot wie kunt u zich wenden?

Om uw rechten uit te oefenen hoeft u enkel het contactformulier in te vullen dat u vindt onderaan deze pagina of door hier te klikken.

Ter controle van uw identiteit moet u een gescande kopie van uw identiteitskaart uploaden.

U kunt zich ook tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden op onderstaand adres, door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan de hand waarvan hij uw identiteit kan controleren. Uw verzoek wordt niettemin zo snel mogelijk behandeld zo u gebruik maakt van het online formulier.

Interparking nv
Data Protection Officer
Brederodestraat 9
1000 Brussel

Zo u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Hoe lang bewaren wij u gegevens?

We bewaren de verwerkte gegevens voor de volledige duur van het contract, de wettelijke verjaringsperiode evenals eender welke andere bewaringstermijn zoals eventueel opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

9. Uw gebruik van onze websites en onze mobiele toepassingen

Zo u een van onze websites bezoekt, dan gebruiken we de surfgegevens die worden gegenereerd in het kader van dit bezoek via het gebruik van cookies. U vindt hierover meer informatie in onze Gebruiksvoorwaarden van de website en de cookieverklaring op onze websites.

10. Hoe op de hoogte blijven van de wijzigingen aan deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

In een wereld die nooit stilstaat en waar de technologieën voortdurend evolueren, kan het gebeuren dat er wijzigingen worden aangebracht aan deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We nodigen u uit om de recentste online versie van deze verklaring te raadplegen en we zullen u via de website of de andere gebruikelijke communicatiekanalen kennis geven van elke wijziging.

 

Contact Us: