Gebruiksvoorwaarden

Het raadplegen en gebruiken van de website www.interparking.be (de “Site”) en de daarin vermelde gegevens veronderstellen dat de gebruiker de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

1. Beschikbaarheid van de Site: NV Interparking stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site de klok rond toegankelijk en beschikbaar is. Het is echter mogelijk dat de toegang tot de Site en het extranet wordt onderbroken voor onderhoudsbehoeften, interventies op de Site of het netwerk of door andere gebeurtenissen of storingen die buiten de controle van NV Interparking vallen. NV Interparking kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor alle verlies of schade die uit een dergelijke onderbreking voortvloeit.

2. Intellectuele eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld, zijn alle elementen (zoals afbeeldingen, geluiden, teksten, logo’s, databases, enz.) van de Site (de “Site-inhoud”) beschermd door het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van NV Interparking of derden. Deze rechten blijven de eigendom van NV Interparking of de betrokken derden.

Alle merken, commerciĆ«le benamingen, maatschappelijke benamingen, domeinnamen, logo’s of andere onderscheidende tekens, gebruikt op de Site om de Site, NV Interparking of derden te identificeren, zijn de exclusieve eigendom van NV Interparking en/of de derde en u mag die op geen enkele manier gebruiken.

3. Gebruik van de op de Site vermelde informatie: De gebruiker heeft alleen het recht om de Site-inhoud te gebruiken voor persoonlijke informatiedoeleinden. Bovendien is het strikt verboden om de beelden, video’s, teksten of elk ander element van de Site-inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NV Interparking op welke manier ook te reproduceren, wijzigen, aanpassen of verspreiden.

NV Interparking doet zijn uiterste best om op de Site alleen juiste en relevante informatie te publiceren. Het waarborgt echter niet dat alle informatie op de Site juist, relevant en up-to-date is.

NV Interparking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een gebruik van de Site of de Site-inhoud. Bovendien behoudt het zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Site-Inhoud te wijzigen.

4. Persoonsgegevens: NV Interparking verzamelt bepaalde persoonsgegevens via de Site. Gebruikers die meer informatie wensen te verkrijgen over de verzameling, het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens kunnen de cookiemelding en de privacyverklaring van Interparking lezen.

5. Koppelingen naar andere sites: NV Interparking voegt op de pagina’s van de Site koppelingen toe naar externe bronnen of andere websites, meer bepaald naar de websites van de Interparking Groep. Deze koppelingen naar sites van derden betekenen geenszins dat de inhoud die deze sites aanbieden wordt geverifieerd of goedgekeurd. NV Interparking heeft geen controle over deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, informatie, afbeeldingen, video’s of andere materialen die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites of externe bronnen. Ook kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade of verlies die het gevolg zouden zijn van de raadpleging of in verband staan met het gebruik of de inhoud van deze sites of externe bronnen.

6. Veiligheid van de site: Het is strikt verboden voor gebruikers om de veiligheid en integriteit van de Site en/of de Site-inhoud aan te tasten of om dit te proberen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden of het gebruik van de Site vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van NV Interparking.