Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

A.1. Regels van toepassing op al onze diensten

 1. Definities –
  1.1.
  Met ‘Wij’ wordt verwezen naar Interparking nv, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Brederodestraat, 9, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0403.459.919 alsook haar Belgische filialen. Dienst Exploitatie: Tel.: 02/549.58.11. Fax: 02/503.09.04.E-mail: .
  1.2. Met ‘U’ of de ‘Klant’ wordt zowel verwezen naar de aankoper van de parkeerdienst als naar diegene die er het voordeel van geniet.
  1.3. Met ‘Parking’ wordt verwezen naar het gebouw dat de parkeerplaatsen en de bijbehorende ruimtes omvat die wij uitbaten onder de merknaam Interparking, op het Belgisch grondgebied, rechtstreeks of via tussenkomst van onze Belgische filialen.
  1.4. ‘Site’ verwijst naar de internetsite www.interparking.be.
  1.5. De parkeerovereenkomst die u met ons sluit is hetzij van het type ‘Rotatie’, d.w.z. een eenmalige prestatie, hetzij van het type ‘Abonnement’, d.w.z., opeenvolgende prestaties, hetzij van het type ‘Reservering’, d.w.z., vooraf geboekt.
 1. Draagwijdte van de parkeerovereenkomst –
  De dienst die wij u leveren is uitsluitend beperkt tot het ter beschikking stellen van een niet nader gespecificeerde parkeerplaats. Wij zijn geen bewaarnemer, en nemen op geen enkele wijze een verplichting op ons wat betreft bewaking of toezicht. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor daden van derden, tenzij u de parkingdienst ‘P Lock’ (bedoeld in punt B.1) of ‘P1 VIP’ (bedoeld in punt B.2) heeft gekozen.
 2. Verantwoordelijkheid – Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af uit hoofde en op grond waarvan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging, die binnen de Parking kan ontstaan, tenzij in geval van fraude.
 3. Persoonlijke levenssfeer – Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens. Als u meer informatie wenst over de verzameling, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens, u kan de cookiemelding en de privacyverklaring van Interparking op onze Site raadplegen.
 4. Klachten – Indien u verduidelijkingen of informatie wenst te verkrijgen of een klacht wenst in te dienen, kunt u dit doen via de ‘Contact’-rubriek op onze Site, per e-mail () of schriftelijk op het volgende adres: Interparking nv, Klantendienst, Brederodestraat 9 te 1000 Brussel. Iedere klacht of verzoek zal grondig onderzocht worden en zal binnen de 15 dagen beantwoord worden.
 5. Werkzaamheden – Wij behouden ons het recht voor om werken uit te voeren of te laten uitvoeren in de Parking, zonder dat die werkzaamheden aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 6. Gebruik volgens de ‘goede huisvader’ regel – U ziet erop toe dat u geen hinder, overlast of welke vorm van burenhinder dan ook veroorzaakt voor de naburige gebouwen en de andere gebruikers van de Parking.
 7. Nietigheid – De partijen zullen, desgevallend, te goeder trouw onderhandelen om een akkoord te bereiken over één of meerdere bepalingen, die ervoor zorgen dat de door de nietige bedingen bedreigde doelstelling, in de mate van het mogelijke, bereikt kan worden.
 8. Wijziging van de algemene voorwaarden – Interparking kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking, tenzij ze ten nadele van de Klant zijn, dan zullen ze in werking treden na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf kennisgeving ervan aan de Klant met elk passend middel. Indien de Klant deze niet aanvaardt, heeft hij het recht om binnen die termijn de overeenkomst kosteloos op te zeggen per aangetekend schrijven gericht aan Interparking. Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht de nieuwe algemene voorwaarden te hebben aanvaard.
 9. Toepasselijk recht – Op de parkeerovereenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

A.2. Regels van toepassing op de ‘Rotatie’-dienst

 1. Toepassingsgebied – In tegenstelling tot de ‘Abonnement’-dienst, zijn de ‘Rotatie’-Voorwaarden van toepassing op de ‘Rotatie’-dienst.
 2. Duur van de ‘Rotatie’-dienst
  2.1. De ‘Rotatie’- dienstenovereenkomst wordt gesloten vanaf het moment waarop (i) u een ticket neemt aan de toegangspaal aan de inrit van de Parking of (ii) u uw PCard+ (de “Kaart”) aanbiedt aan de toegangspaal om uw voertuig binnen te rijden. Het ticket/de Kaart vormt het geldig bewijs om te parkeren in de Parking en om de Parking te verlaten.
  2.2. De overeenkomst neemt een einde op het moment waarop u, om de Parking te verlaten, (i) het ticket in de uitgangspaal stopt of (ii) uw Kaart aanbiedt aan de uitgangspaal.
 3. Prijs
  3.1. De parkeerprijs (de ‘Prijs’) wordt berekend in functie van de tarieven zoals aangeduid aan de ingang van en/of in de Parking.
  3.2. De Prijs wordt berekend in functie van de parkeerduur van het voertuig in de Parking, waarbij iedere begonnen periode volledig verschuldigd is.
  3.3. De verschuldigde Prijs dient betaald te worden vóór u de Parking verlaat, en dit onverminderd de bijzondere voorwaarden. Indien wij andere betalingswijzen aanvaarden in de betreffende Parking, kunnen wij een forfaitair bedrag eisen ter compensatie van de eventuele inningskosten.
  3.4. Indien u volledig of deels vrijgesteld wordt van betaling van de Prijs, bent u ertoe gehouden de formaliteiten te vervullen die een voorwaarde vormen voor uw recht op vrijstelling.
  3.5. Indien u op het moment waarop het voertuig de Parking verlaat, geen geldig ticket of geldige Kaart kunt voorleggen, bent u het tarief verschuldigd dat in de betreffende Parking geldt in geval van verlies van een ticket.
 4. Maximale parkeerduur
  4.1. Geen enkel voertuig mag langer dan vijfendertig opeenvolgende dagen in de Parking staan, zonder dat u onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen.
  4.2. De overschrijding van de maximale duur van vijfendertig dagen wordt beschouwd als een zware fout van uwentwege, die met name bestraft kan worden met de in artikel 6 van het Reglement van Inwendige Orde (hiernavolgende sectie C) bedoelde maatregelen.
  4.3. Vanaf de zesendertigste parkeerdag, bent u bovenop de geldende prijs voor het parkeren, een bedrag van € 20 per dag verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de schadevergoedingen en interesten.
  4.4. Indien uw identiteit bij ons niet gekend is en wij u dus niet kunnen aanmanen om uw voertuig te verwijderen, behouden wij ons het recht voor om het op uw kosten en risico te laten verwijderen en buiten de Parking te plaatsen, vanaf de zesendertigste parkeerdag.
  4.5. Wij behouden ons het recht voor om de toegangsuren tot de Parking voor ‘Rotatie’ te wijzigen, mits inachtneming van een termijn van tien dagen, die geafficheerd wordt aan de buitenkant van de Parking.

A.3. Regels van toepassing op de ‘Abonnement’-dienst

 1. Toepassingsgebied – De ‘Abonnement’-Voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Abonnement’-dienst (in tegenstelling tot de ‘Rotatie’-dienst) en vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden opgenomen in de Abonnementovereenkomst.
 2. Verantwoordelijkheid van de Klant – Diefstal/verlies/beschadiging van de Kaart – U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de ‘Kaart’ waarnaar verwezen wordt in de Abonnementovereenkomst, met inbegrip van alle hieruit voortvloeiende schulden. U verbindt zich ertoe om het verlies, de diefstal of de beschadiging van de Kaart onmiddellijk te melden aan Interparking per e-mail naar het volgende adres of per fax of per brief, met vermelding van het Kaartnummer. Interparking zal erop toezien dat de kaart geblokkeerd wordt en zal deze vervangen door een nieuwe, mits betaling van een forfaitair bedrag van 10 EUR incl. btw. U verbindt er zich toe om de Kaart niet aan zonlicht, noch aan warmte bloot te stellen en om deze niet achter te laten in uw voertuig. Interparking behoudt zich het recht voor om iedere vervallen of verkeerd gebruikte toegangskaart in te houden/in beslag te nemen.
 3. Toegang
  3.1. Als abonnee heeft u met de Kaart toegang tot de Parking tijdens de bij overeenkomst vastgestelde uren.
  3.2. De aankomst en het vertrek worden gecontroleerd via de Kaart, die opdracht geeft tot de opening van de slagbomen, rolluiken en/of deuren, zowel aan de ingang, als aan de uitgang.
  3.3. Buiten de bij overeenkomst vastgestelde uren, alsook in de gevallen waar u niet in het bezit bent van de Kaart, zal de toegang gebeuren volgens de regels en tarieven eigen aan de ‘Rotatie’-dienst.
 4. Betaling – De betaling geschiedt overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die vermeld staan in de Abonnementovereenkomst die werd afgesloten tussen de partijen.
 5. Tariefwijziging – Wij behouden ons het recht voor om de tarieven die van toepassing zijn in de Parking te wijzigen. In geval van tariefwijziging, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, ten minste één maand vóór de toepassing van het nieuwe tarief. In dat geval zal u de mogelijkheid krijgen om via aangetekend schrijven het Abonnement kosteloos op te zeggen, op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin wij u de prijswijziging betekend hebben.
 6. Laattijdige betaling
  6.1. In geval van laattijdige of niet-betaling van het Abonnement, kunnen wij u de toegang tot de Parking ontzeggen, door uw Kaart te blokkeren.
  6.2. Ieder bedrag dat nog verschuldigd is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een jaarlijkse rentevoet van 12%. Bovendien zullen ook de eventuele gerechtskosten en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 50) verschuldigd zijn.
 7. Persoonlijk en niet-overdraagbaar Abonnement – Uw Abonnement is persoonlijk. U kunt bijgevolg geen recht verlenen op het toegangsrecht tot de Parking dat u gegeven wordt, en u kunt evenmin het Abonnement overdragen aan derden, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

A.4. Regels van toepassing op de ‘Reservatie’-dienst

 1. Reservering op afstand
  1.1. De regels van dit hoofdstuk zijn van toepassing op reserveringen van een parkeerplaats in een Parking die reserveringen aanvaardt via onze Site, per e-mail of telefonisch.
  1.2. Wij bieden twee types reservering aan, afhankelijk van de betrokken Parking: (i) reservering zonder vooruitbetaling voor het parkeren (Book-contract) of (ii) reservering met vooruitbetaling voor het parkeren (Book-and-Pay– contract).
  1.3. De reservering van een parkeerplaats houdt niet de toekenning van een bepaalde plaats in.
 2. Eigenschappen van de Parking
  2.1. Vooraleer de reservering te bevestigen dient de Klant de gebruiksvoorwaarden van de Parking te controleren, in het bijzonder de openingsuren en de maximale inrijhoogte. Bevestiging van de reservering impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.
  2.2. Zodra u uw reservering bevestigt, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou oplopen (i) ten gevolge van een reservering in een Parking waar uw voertuig niet kan worden toegelaten wegens zijn hoogte of (ii) door te proberen de Parking in of uit te rijden buiten de openingsuren van de Parking of (iii) door schending van de gebruiksvoorwaarden.
 3. Levering van betrouwbare en correcte informatie
  3.1. Om te reserveren moet u nauwkeurige gegevens verstrekken aangaande uw identiteit, adres, e-mailadres, uw voertuig, datum en tijdstip van uw aankomst en vertrek in de Parking.
  3.2. Deze gegevens zijn nodig om het contract uit te voeren, om in de Parking een controle te verrichten en om u een referentienummer te geven dat u kunt inruilen voor het ticket om de Parking in en uit te rijden, overeenkomstig de voorwaarden van het contract.
 4. Book-contract
  4.1. Het Book-contract biedt het voordeel dat u zeker bent van een parkeerplaats in de betrokken Parking.
  4.2. Het Book-contract wordt gesloten op het ogenblik dat u onze e-mail ontvangt waarin wij uw reserveringsaanvraag bevestigen en u het referentienummer meedelen.
  4.3. Bij uw aankomst in de Parking wordt u in ruil voor dat referentienummer een ticket overhandigd.
  4.4. Alvorens de Parking te verlaten, dient u het verschuldigde bedrag voor de terbeschikkingstelling van een parkeerplaats te vereffenen.
  4.5. Het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van de geldende tarieven die bij de ingang van de Parking zijn aangegeven.
  4.6. Indien u niet komt opdagen in de Parking (no show), behouden wij ons het recht voor om u de kosten aan te rekenen van de niet-beschikbaarheid van de parkeerplaats voor de duur waarvoor u ze hebt gereserveerd.
 5. Book-and-Pay-contract
  5.1. Het Book-and-Pay-contract biedt de zekerheid van een parkeerplaats in de betrokken Parking en stelt u in staat vooruit te betalen voor het parkeren.
  5.2. De prijs dient in één keer betaald te worden, in euro, met een bankkaart of met een kredietkaart. De prijs kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte vooruitbetaalde reserveringen.
  5.3 Door uw reserveringsaanvraag te bevestigen, geeft u te kennen dat u deze Algemene Voorwaarden ten volle aanvaardt.
  5.4. De reservering van een parkeerplaats wordt u bevestigd via een e-mail, die u ontvangt zodra u hebt betaald.
 6. Begin van uitvoering van het contract – Zodra u uw reserveringsaanvraag hebt bevestigd, reserveren wij voor u een plaats voor het opgegeven voertuig en de opgegeven periode, wat het begin van uitvoering van het contract vormt.
 7. Aankomst- en vertrekuur – De toegang tot de Parking begint te lopen vanaf het uur van aankomst dat u bij uw reservatie hebt opgegeven. Hetzelfde geldt voor het vertrekuur. Het ticket kan slechts één keer worden gebruikt, wat betekent dat zodra het voertuig de Parking verlaat, het contract ten einde is.
 8. Aankomst na het opgegeven uur – Indien u later aankomt dan het opgegeven aankomstuur, blijven de vertrekdatum en het vertrekuur ongewijzigd en kunt u geen aanspraak maken op enige vergoeding, noch op gratis verlenging voor de niet-gebruikte parkeerduur.
 9. Vertrek vóór het opgegeven uur – Indien u beslist om de Parking vroeger dan het opgegeven vertrekuur te verlaten, hebt u geen recht op enige vergoeding voor de niet-gebruikte parkeerduur.
 10. Vertrek na het opgegeven uur – Indien u besluit uw voertuig langer te laten staan dan de contractueel voorziene parkeerduur, zult u alvorens de Parking te verlaten de meerkosten moeten betalen overeenkomstig de in de Parking geldende tarieven.
 11. Wijziging van een reservering – U dient iedere wijziging zelf te verrichten met behulp van de aan u verstrekte internetlink en het referentienummer. Wijziging van het voertuigmerk, het model of de kentekenplaat is gratis en is mogelijk tot 4 uur voor het in de e-mail vermelde aankomstuur. De wijziging van de parkeerduur en/of de Parking is gratis binnen de grenzen van de beschikbaarheid, maar moet minstens 48 uur vóór het in de e-mail opgegeven aankomstuur worden verricht. De wijziging kan een prijsaanpassing tot gevolg hebben, rekening houdend met het in de betrokken Parking toegepaste tarief of met de bijkomende duur van de reservering.
 12. Geen herroepingsrecht – Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht kunt U het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de reserveringdienst, aangezien het een dienst betreft die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode verricht wordt.
 13. Vervroegde beëindiging van het contract – Indien u het contract vroegtijdig wilt beëindigen alvorens u van de parkeerplaats gebruik hebt gemaakt, dient u zelf de opzegging te verrichten met behulp van de internetlink en het referentienummer die u in de e-mail zijn meegedeeld. Onverminderd de bepalingen in hieronder vermeld artikel A.4.14, hebt u geen recht op enige vergoeding, behoudens bijzondere voorwaarden eigen aan een Parking. Het is dus aan u om zorgvuldig de voorwaarden voor vervroegde beëindiging na te gaan, voordat u enige betaling verricht. In ieder geval, en zelfs indien u de in artikel A.4.14 bepaalde annulatieoptie hebt onderschreven, heeft u, indien u niet in de Parking (no show) komt opdagen of uw contract minder dan twaalf uur voor het voorziene aankomstuur beëindigt, geen recht op enige terugbetaling of vergoeding, ongeacht de aangevoerde reden.
 14. ‘Annulatie’-optie – Voor de prijs van € 9 kunt een ‘annulatie’-optie onderschrijven. In dergelijk geval kunt u uw reservering tot twaalf uur voor het voorziene aankomstuur annuleren en de betaalde prijs van uw reservering vergoed krijgen, mits aftrek van het bedrag van € 9 voor de ‘annulatie’-optie.
 15. BIJZONDERE VOORWAARDEN

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN

B.1. Bijzondere voorwaarden van toepassing op de ‘CAR WASH’-dienst

 1. Voorwerp van de overeenkomst – De “car wash” dienst heeft tot doel de interieurreiniging en/of reiniging van de buitenkant van uw voertuig te verzekeren tijdens het parkeren, aan de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Voorafgaandelijke reservering – De online reservering van de car wash dienst, op de website https://carwash.interparking.be, garandeert de prioritaire levering van de car wash dienst. Zonder voorafgaandelijke reservering, behoudt Interparking zich het recht voor om de levering van de dienst te weigeren. Interparking behoudt zich ook het recht voor om reserveringen te annuleren in geval van negatieve temperaturen of in geval van overmacht.
 3. Afgifte van de sleutels –
  3.1.
  Nadat u uw voertuig geparkeerd heeft in de parking overeenkomstig het reglement van inwendige orde bedoeld in punt C en op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan de gebruikers van de car wash, dient u de sleutels van uw voertuig te overhandigen aan het personeel van de car wash of, buiten de openingsuren van de car wash, achter te laten in de daartoe voorziene sleutelkast. De openingsuren van de car wash zijn die, die aangeduid staan aan de ingang van de ontvangstruimte van de car wash en op de website https://carwash.interparking.be.
  3.2. Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire normen met betrekking tot de recyclage van afvalwater, is het verboden om voor het bezoek aan de car wash producten aan te brengen op de velgen of de carrosserie.
  3.3. Na de dienst, zal onze parkeerwacht erop toezien dat uw voertuig op slot gedaan wordt en dat alle andere beveiligingsmiddelen waarmee uw voertuig uitgerust is gebruikt worden, als hij van u de instructies ontvangen heeft die dit mogelijk maken.
  3.4. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de dienst niet gepresteerd kon worden omdat het voertuig niet of moeilijk ontgrendeld kon worden.
 4. Teruggave van de sleutels
  4.1. Enkel tijdens de openingsuren van de car wash zullen de sleutels van uw voertuig aan u worden terugbezorgd door het personeel van de car wash. Vooraleer over te gaan tot teruggave van de sleutels, behoudt Interparking zich het recht voor om te controleren of u wel degelijk de eigenaar bent van het voertuig en heeft zij het recht om u de sleutels van het voertuig niet terug te geven zolang u geen formeel bewijs geleverd hebt dat u gemachtigd bent om het voertuig te gebruiken (identiteitskaart die overeenstemt met het inschrijvingsbewijs, …). Wanneer u niet de eigenaar bent van het voertuig, dient u dus uw gebruiksrecht op het betreffende voertuig te bewijzen.
  4.2. Als u uw sleutels niet ophaalt op de voorziene datum, en behoudens tegenbericht van uwentwege na een termijn van vijfendertig opeenvolgende dagen, behoudt Interparking zich het recht voor om het voertuig te verplaatsen of te laten verplaatsen overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 6 van het reglement van inwendige orde.
 5. Tarieven
  5.1. De geldende tarieven, berekend in functie van de categorie waartoe uw voertuig behoort, worden uitgehangen aan de ingang van de ontvangstruimte van de car wash en op de website https://carwash.interparking.be.
  5.2. Wij behouden ons het recht voor om voertuigen, die een risico op schade door onze installaties vertonen, te weigeren of om het basistarief te verhogen met een forfaitair bedrag van 25 euro, als uw voertuig een abnormale vuilheidsgraad vertoont.
  5.3. De verschuldigde Prijs moet ten laatste betaald worden op het moment van de teruggave van de sleutels.
  5.4. Wanneer u vrijgesteld bent van betaling van de volledige of een deel van de Prijs, dient u de formaliteiten te vervullen die een voorwaarde vormen voor uw recht op vrijstelling.
 6. Verzekeringen – In het kader van de car wash prestaties die door Interparking uitgevoerd worden, kan laatstgenoemde slechts aansprakelijk gesteld worden voor de herstelling van eventuele schade, voor zover zij hiervoor aansprakelijk gesteld wordt als gevolg van haar installaties of een fout vastgesteld in hoofde van haar personeel. Interparking kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade (met inbegrip van krassen, braak, verlies, roest…) die zou kunnen toegebracht worden aan uw voertuig als gevolg van de vuilheidsgraad ervan (grind, zand, uitwerpselen van vogels…) of aan delen van het voertuig die al beschadigd waren (gebroken, gescheurd, samengehouden door lijm of plakband…) of nog, aan niet-inklapbare onderdelen (ruitenwissers, achteruitkijkspiegels, antennes, spoilers…). Interparking kan bovendien in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal van het voertuig of een deel ervan, van de accessoires of van de inhoud van het voertuig. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ophaling van het voertuig zonder een door u en door de aangestelde van Interparking ondertekende schadeaangifte, Interparking ontheft van alle verantwoordelijkheid.

B.2. Bijzondere voorwaarden van toepassing op de ‘P LOCK’-dienst

 1. Voorwerp van de overeenkomst – De “P Lock”-dienst heeft tot doel de bewaring en de bewaking van uw voertuig te verzekeren voor een duur van maximaal dertig dagen, aan de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Deponeren van het voertuig – Interparking registreert de aankomst van uw voertuig met videocamera’s en in voorkomend geval met nummerplaatherkenning-camera’s. Deze opname dient als rechtsgeldig bewijs tussen partijen. Van zodra u de “P LOCK” parking binnenrijdt en nadat u ofwel een toegangsticket genomen hebt of uw Pcard+ gescand hebt, gaat de “P LOCK” dienst van start. U verbindt er zich toe uw voertuig op slot te doen en alle andere beschermingsmaatregelen waarmee uw voertuig uitgerust is te gebruiken. U verbindt er zich tevens toe om geen enkel voorwerp of persoonlijke bezittingen in het voertuig achter te laten. Kiest u voor een van de bijbehorende diensten, zorg er dan ook voor dat u de sleutels van uw voertuig afgeeft aan de aangestelde van Interparking die aanwezig is op de dispatching van de parking.
 3. Ophalen van het voertuig – Om uw voertuig op te halen, dient u aan de aangestelde van Interparking naargelang de gebruikte toegangswijze aan de ingang, hetzij uw Pcard+, hetzij uw toegangsticket tot de “P LOCK” parking voor te leggen Indien u niet in staat bent uw toegangsticket of uw Pcard+ voor te leggen, kan Interparking er zich tegen verzetten dat het voertuig de parking verlaat en deze op uw kosten vasthouden, totdat u het formele eigendomsbewijs geleverd heeft van het voertuig (identiteitskaart moet overeenstemmen met inschrijvingsbewijs van het voertuig, contactsleutel van het voertuig,…). Indien u geen eigenaar bent van het voertuig, zal u het bewijs moeten leveren dat u gemachtigd bent om dat voertuig te gebruiken. Indien de bewaring de 30 dagen overschrijdt of indien uw voertuig meer dan 30 dagen na de in uw reservering voorziene datum van terugkeer nog steeds in de parking staat, wordt Interparking ipso facto ontheven van zijn verantwoordelijkheid, behalve indien u Interparking per e-mail, per fax of per aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht van de verlenging. Die verlenging kan afgesloten worden voor een nieuwe termijn van maximaal 30 dagen. Bij gebreke aan een nieuwe overeenkomst, behoudt Interparking zich het recht voor om het voertuig op uw kosten en risico te laten wegslepen, zoals voorzien in punt C.6.
 4. Tarieven – De geldende tarieven hangen uit bij de ingang van de ‘P Lock’-Parking.
 5. Verzekeringen – Interparking verzekert het voertuig tegen diefstal van het voertuig en/of van de uitwendige toebehoren. De tussenkomst van Interparking beperkt zich tot: a) de vervangwaarde van de uitwendige toebehoren van het voertuig; b) de aankoopwaarde van het voertuig mits aftrek van een afschrijving ten bedrage van 1,5% voor iedere verstreken maand, te rekenen vanaf de eerste ingebruikname van het voertuig, zonder dat deze tussenkomst de verkoopwaarde, die bepaald wordt door een expert, overschrijdt en met een absoluut maximumbedrag van € 149 000 incl. btw. Alle andere schade zoals die inherent aan het stilliggen van het voertuig, diefstal van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, schade aan het koetswerk, enz. is niet gedekt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ophaling van het voertuig zonder een door u en door de aangestelde van Interparking ondertekende schadeaangifte, Interparking ontheft van alle verantwoordelijkheid.
 6. Aanvullende dienst: Car Wash –
  6.1.
  De Klant die gebruik wenst te maken van de door Interparking voorgestelde Car Wash dienst, brengt Interparking daarvan op de hoogte hetzij bij zijn online reservering, hetzij via een schrijven aan de aangestelde van Interparking, hetzij bij het deponeren van het voertuig.
  6.2. De Klant die gebruik wenst te maken van de Car Wash dienst vult tevens het formulier in dat hem overhandigd zal worden door de aangestelde van Interparking en hij vermeldt daarop het soort wasbeurt dat hij wenst, de voorziene datum en het uur van vertrek, alsook eventuele andere opmerkingen gericht aan Interparking.

B.3. Bijzondere voorwaarden van toepassing op de ‘P1 VIP’-dienst

 1. Voorwerp van de overeenkomst – De ‘P1 VIP’-parkingdienst heeft tot doel de bewaring en de bewaking van uw voertuig te verzekeren voor een duur van maximaal dertig dagen, aan de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Deponeren van het voertuig – Interparking registreert de aankomst van uw voertuig met videocamera’s en in voorkomend geval met nummerplaatherkenning camera’s. Deze opname dient als rechtsgeldig bewijs tussen partijen. Na de ‘P1 VIP’-parking te zijn binnengereden en ofwel een ticket te hebben genomen ofwel uw Pcard+ te hebben gescand, overhandigt u de sleutels van uw auto aan onze parkeerbediende die hem zal parkeren in de ‘P1 VIP’-zone. Onze parkeerbediende ziet erop toe dat uw voertuig op slot gedaan wordt en dat alle andere beschermingsmaatregelen waarmee uw voertuig uitgerust is gebruikt worden, op voorwaarde dat hij van u instructies gekregen heeft die hem in staat stellen dit te doen. U verbindt er zich tevens toe om geen enkel voorwerp of persoonlijke bezittingen in het voertuig achter te laten.
 3. Ophalen van het voertuig – Om uw voertuig op te halen, dient u, afhankelijk van de bij aankomst gekozen methode, ofwel uw Pcard+ ofwel uw toegangsticket tot de ‘P1 VIP’-parking voor te leggen. Indien u uw toegangsticket of uw Pcard+ niet kunt voorleggen, kan Interparking er zich tegen verzetten dat het voertuig de parking verlaat en het op uw kosten vasthouden totdat u het formele eigendomsbewijs geleverd heeft van het voertuig (identiteitskaart moet overeenstemmen met inschrijvingsbewijs van het voertuig, contactsleutel van het voertuig,…). Indien u geen eigenaar bent van het voertuig, zal u het bewijs moeten leveren dat u gemachtigd bent om dat voertuig te gebruiken. Indien het voertuig meer dan dertig dagen na de voorziene datum van terugkeer, zoals aangeduid in uw reservatie of bij het deponeren van uw voertuig, nog steeds in de parking staat, wordt Interparking ipso facto ontheven van alle verantwoordelijkheid, behalve indien u Interparking per e-mail, per fax of per aangetekend schrijven op de hoogte heeft gebracht van de verlenging. Die verlenging kan afgesloten worden voor een nieuwe termijn van maximaal 30 dagen. Bij gebreke aan een nieuwe overeenkomst, behoudt Interparking zich het recht voor om het voertuig op uw kosten en risico te laten wegslepen, zoals voorzien in punt C.6.
 4. Tarieven – De geldende tarieven hangen uit bij de ingang van de ‘P1 VIP’-Parking.
 5. Verzekeringen – Interparking verzekert het voertuig tegen diefstal van het voertuig en/of van de uitwendige toebehoren. De verzekering dekt bovendien de materiële schade aan het koetswerk, veroorzaakt door het personeel van Interparking. De tussenkomst van Interparking beperkt zich tot: a) de vervangwaarde van de uitwendige toebehoren van het voertuig; b) de aankoopwaarde van het voertuig mits aftrek van een afschrijving ten bedrage van 1,5% voor iedere verstreken maand, te rekenen vanaf de eerste ingebruikname van het voertuig, zonder dat deze tussenkomst de verkoopwaarde, die bepaald wordt door een expert, overschrijdt en met een absoluut maximumbedrag van € 149 000 incl. btw. Alle andere schade zoals die inherent aan het stilliggen van het voertuig, vermeende diefstal of het verdwijnen van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, enz. is niet gedekt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ophaling van het voertuig zonder een door u en door de aangestelde van Interparking ondertekende schadeaangifte, Interparking ontheft van zijn verantwoordelijkheid.
 6. Bijbehorende dienst: laadpaal voor elektrische voertuigen
  6.1. De Klant die gebruik wenst te maken van de dienst inzake opladen van zijn elektrisch voertuig, laat dit weten aan Interparking bij zijn onlinereservatie of schriftelijk aan de aangestelde van Interparking bij het deponeren van zijn wagen.
  6.2. Interparking is niet aansprakelijk voor welke schade ook die het voertuig zou oplopen als gevolg van het opladen. Interparking is evenmin aansprakelijk indien het voertuig nog niet kon worden opgeladen wanneer de Klant zijn voertuig weer komt ophalen.
 7. Bijbehorende dienst: carwash
  7.1. De Klant die gebruik wenst te maken van de door Interparking aangeboden ‘carwash’-dienst, laat dit weten aan Interparking bij zijn onlinereservatie of schriftelijk aan de aangestelde van Interparking bij het deponeren van zijn voertuig.
  7.2. De Klant die gebruik wenst te maken van de ‘carwash’-dienst, vult ook het formulier in dat hij krijgt van de aangestelde van Interparking en geeft aan welk type wasbeurt hij wenst, de datum en het tijdstip van voorzien vertrek en om het even welke andere eventuele opmerkingen voor Interparking.
 8. Door een derde geleverde bijbehorende dienst: onderhoudsdienst –
  8.1.
  De Klant die tijdens de duur van zijn parkeren op de P1 VIP-parking gebruik wenst te maken van een onderhoudsbeurt van zijn voertuig (de ‘Onderhoudsdienst’), aanvaardt dat deze Onderhoudsdienst wordt geleverd onder de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van de dienstverlener van de Onderhoudsdienst, vanaf het ophalen van het voertuig en tot aan zijn terugkeer naar de P1 VIP-parking. De datum en het tijdstip van ophalen van het voertuig evenals de datum en het tijdstip van terugkeer van het voertuig naar de P1 VIP-parking vallen samen met het tijdstip van afgifte van de sleutels van het voertuig door Interparking aan de dienstverlener van de Onderhoudsdienst en omgekeerd. Deze informatie wordt opgenomen in het ‘Formulier van overname – afgifte’; dit document heeft bewijskracht ten aanzien van de Klant.
  8.2. De prijs voor het parkeren blijft verschuldigd, tegen het geldende tarief, ook voor de duur van de Onderhoudsdienst
  8.3. Interparking wijst iedere aansprakelijkheid af voor de schade die het voertuig van de Klant zou oplopen tijdens de duur van de genoemde Onderhoudsdienst. Interparking is evenmin aansprakelijk in het geval waarin het voertuig, met inbegrip van de sleutels, niet wordt teruggebracht naar de P1 VIP-parking vóór de terugkeer van de Klant of in geval van onrechtmatig gebruik van het voertuig door de dienstverlener van de Onderhoudsdienst.

C. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

 1. Toepassingsgebied – Het Reglement van Inwendige Orde is van toepassing op iedere parkeeractiviteit in een Parking. Het vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en maakt samen met die voorwaarden deel uit van de parkeerovereenkomst.
 2. Eigenschappen van de Parking
  2.1. De eigenschappen van de Parking, in het bijzonder de openingsuren en de maximale inrijhoogte, hangen uit aan de ingang van de Parking.
  2.2. Van zodra u met het voertuig de Parking binnenrijdt, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou oplopen (i) ten gevolge van een poging om een Parking binnen te rijden waar uw voertuig niet kan worden toegelaten wegens zijn hoogte of (ii) ten gevolge van een poging om een Parking in of uit te rijden buiten de openingsuren van de Parking of (iii) door schending van de gebruiksvoorwaarden.
 3. Draagwijdte van de parkeerovereenkomst
  3.1. Het louter betreden van de Parking impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van het Reglement van Inwendige Orde.
  3.2. Buiten het toegelaten voertuig zal geen enkel ander voorwerp, zoals banden, dozen, enz. in de Parking achtergelaten worden.
  3.3. Tenzij u van ons schriftelijk akkoord heeft verkregen, is iedere commerciële activiteit verboden in de Parking, inclusief het verlenen van diensten zoals het wassen, het onderhoud of het herstel van voertuigen, enz.
  3.4. Het is verboden om in de Parking handelswaar (te koop, te huur,…) aan te bieden.
  3.5. Het is verboden om explosief materiaal, ontvlambare of andere gevaarlijke producten binnen te brengen in de Parking. 3.6. Terwijl het voertuig geparkeerd is: (i) mag er geen enkele persoon, noch dier in verblijven; (ii) mag er geen enkel voorwerp in achtergelaten worden; (iii) mag het ticket of de Kaart er niet in achtergelaten worden; (iv) moet het voertuig op slot en de ruiten gesloten zijn.
 4. Toegang tot en verlaten van de Parking
  4.1. De toegang tot de Parking is formeel verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een toegangsbewijs voor de Parking (ticket of Kaart) of die niet tot het dienstpersoneel van de Parking behoort. Ter bevordering van de veiligheid van de klanten, mogen wij aan iedere persoon die de Parking binnenkomt of er zich in bevindt, vragen dat hij een identiteitsbewijs zou tonen evenals de documenten van het voertuig dat er binnen werd gebracht.
  4.2. Wanneer u niet in het bezit bent van een Kaart, moet u bij uw aankomst een ticket nemen aan de inrit van de Parking.
  4.3. U heeft toegang tot de Parking tijdens de openingsuren, behoudens bijzondere overeenkomst. Wij bepalen vrij deze openingsuren en brengen u ervan op de hoogte via onze Site en door affichering in de betreffende Parking.
  4.4. Buiten de openingsuren van de Parking kan een voertuig enkel uit de Parking gehaald worden op voorwaarde dat een aangestelde van de Parking ter plaatse kan komen en u op voorhand een door de Parking bepaald forfaitair bedrag betaalt bovenop de prijs voor de parkeerdienst.
  4.5. De toegang is verboden voor voertuigen die omwille van hun afmetingen niet op een normale parkeerplaats kunnen staan of omdat ze een aanhangwagen trekken. Wij kunnen uitzonderlijk toegang verlenen, op voorwaarde dat u ermee instemt om een meerprijs te betalen, die in verhouding staat tot de ruimte die uw voertuig inneemt. Ieder ingenomen deel van een parkeerplaats zal als een volledige plaats worden aangerekend.
  4.6. De toegang is verboden voor voertuigen voorzien van sneeuwkettingen. Alle schade die door dergelijke voertuigen aan de Parking wordt berokkend, zal u aangerekend worden.
 5. In de omgeving van en binnen de Parking geldende verkeersregels
  5.1. Uw voertuig moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die worden opgelegd aan voertuigen die geparkeerd staan op de openbare weg (inschrijving, verzekering, enz.).
  5.2. Het Verkeersreglement is van kracht in de Parking. U rijdt mits inachtneming van dit reglement en dat steeds op eigen risico.
  5.3. U moet zich voegen naar de verkeerstekens en aanduidingen binnenin de Parking, evenals naar de eventuele mondelinge aanwijzingen van de aangestelden van de Parking.
  5.4. De maximaal toegelaten snelheid in de Parking is 10 km/uur.
  5.5. In de Parking rijden de voertuigen met dimlichten aan.
  5.6. U bent verplicht de motor stil te leggen van zodra het voertuig is geparkeerd of wanneer u stilstaat in een wachtrij en ook van zodra u het signaal ‘STOP MOTOR’ ziet verschijnen.
  5.7. Bij ongeval of ongewild stilstaan van een voertuig zal u onmiddellijk het nodige doen opdat uw voertuig geen enkele hinder zou vormen voor het normaal verkeer in de Parking.
 6. Vasthouden, stilstaan, verplaatsen en wegslepen van voertuigen
  6.1. U geeft ons de formele toestemming om op uw kosten en risico, het voertuig te verplaatsen of het te doen verplaatsen binnen de Parking, in het geval dat: (i) het voertuig niet op de voorziene parkeerplaats staat; (ii) het voertuig geparkeerd is op een gereserveerde parkeerplaats (bvb. bedrijf, parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit, enz.); (iii) het voertuig het normale verkeer hindert; (iv) het voertuig zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring meer dan vijfendertig opeenvolgende dagen in de Parking staat; of (v) de uitbating of de veiligheid zulks vereisen. In deze gevallen hebben wij het recht om het voertuig te blokkeren, bijvoorbeeld met behulp van wielklemmen voor of na verplaatsing. De kosten van het verplaatsen binnen de Parking en/of het stilstaan zijn vastgesteld op minimum € 250 incl. btw.
  6.2. U geeft ons de formele toestemming om uw voertuig op uw kosten en risico te verplaatsen of te doen verplaatsen buiten de Parking (op de openbare weg), in het geval dat: (i) het voertuig zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring meer dan vijfendertig opeenvolgende dagen in de Parking staat; (ii) het voertuig geen nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de eigenaar ervan te identificeren; (iii) het voertuig een gevaar betekent voor personen en/of andermans zaken.
  6.3. U geeft ons de formele toestemming om uw voertuig op uw kosten en risico in de Parking te houden, in het geval dat: (i) het voertuig betrokken was in een ongeval, teneinde de nodige vaststellingen te doen en dit gedurende de tijd die daarvoor nodig is; (ii) u om welke reden ook weigert de verschuldigde parkeergelden en/of vergoedingen te betalen.
 7. Wijziging aan het Reglement van Inwendige Orde – Interparking kan dit Reglement van Inwendige Orde te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking.