Spelregels van de INTERPARKING WEDSTRIJD

Artikel 1: Organisator

Interparking BE 403.459.919 met maatschappelijke zetel Interparking SA NV, Brederodestraat /9, 1000 Brussel, Belgie, organiseert een gratis spel met koopverplichting, lopende van 16-04-2018 00:00 tot 31-05-2018 23:59. De wedstrijd heet «WIN een Samsung Galaxy Tab».

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelname

2.1 Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die in België woont, en die een carwash beurt wenst te reserveren bij Interparking

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke controles uit te voeren aangaande de identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de deelnemers.

2.2 Van deelname aan dit spel en de kans tot het behalen van enige prijs zijn alle personen uitgesloten die direct of indirect deel uitmaken van het totale personeelsbestand van de vennootschap of haar bedrijfspartners, met inbegrip van hun familieleden en partners (huwelijk, geregistreerd partnerschap of anders), alsmede minderjarigen.

2.3 Personen die hun contactgegevens en volledige identiteit niet kunnen bewijzen dan wel onjuiste of bedrieglijke gegevens opgeven, zullen worden gediskwalificeerd, evenals personen die geen toestemming geven voor de verzameling, de registratie en het gebruik van de hen betreffende naamsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor beheersdoeleinden van het spel.

2.4 De deelname aan het spel impliceert voor enige deelnemer dat hij/zij het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt. Niet naleven van dit reglement leidt tot automatische annulering van de deelname en van de mogelijke toewijzing van beloningen.

Artikel 3: Wijze van deelname

De speler moet:

  1. Een carwash beurt reserveren gedurende de vastgestelde periode
  2. Het wedstrijdreglement lezen
  3. Zijn carwash beurt laten uitvoeren en betalen

De wedstrijd loopt van 16-04-2018 00:00 tot 31-05-2018 23:59.

De regels voor de loting zijn de volgende: elke prijs zal verloot worden onder de deelnemers die hun carwash beurt hebben gereserveerd en betaald gedurende de vastgestelde periode en automatisch gekwalificeerd zijn voor de wedstrijd “WIN een Samsung Galaxy Tab”.

Artikel 4: Keuze der winnaars

Er wordt slechts één prijs toegekend aan één winnaar.

De winnaars worden aangewezen nadat is vastgesteld dat zij voor de betreffende prijs in aanmerking komen. De winnaars zullen per e-mail worden gecontacteerd door de organisator. Indien een deelnemer niet reageert binnen een maand na de verzending van deze e-mail, zal hij/zij worden geacht zijn prijs te hebben opgegeven en zal de prijs eigendom blijven van de organisator.

Door de prijs te aanvaarden, verschaft de winnaar machtiging aan de organisator om zijn naam alsmede een vermelding van diens woonplaats en district te gebruiken binnen het kader van enig advertentie- en promotieevenement, op de internetsite van de organisator en enige andere site of dochteronderneming, zonder dat zulk gebruik recht geeft op enige andere vergoeding dan de gewonnen prijs.

De winnaars dienen zich aan het reglement te houden. Mocht blijken dat zij niet voldoen aan de criteria van dit reglement, dan zullen hun prijzen niet aan hen worden toegekend. De deelnemers verschaffen machtiging tot alle controles inzake hun identiteit, leeftijd, postcode of de getrouwheid en oprechtheid van hun deelname. Voor dit doel behoudt de organisator zich het recht voor een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs zal worden verzonden. Enige valse verklaring of opgave van een valse identiteit of een vals adres zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en deze, in voorkomend geval, verplichten tot teruggave van reeds verstuurde prijzen. De organisator behoudt zich het recht voor om de mogelijke winnaar om een bewijs van diens verblijfplaats te verzoeken.

Artikel 5: Prijzen

 De wedstrijd bestaat uit de volgende prijs:

  • een Samsung Galaxy Tab

Artikel 6: Toezending van de prijs

De winnaars zullen alle nuttige informatie over de toekenning van hun prijs per email ontvangen binnen de 15 dagen. (m.u.v. weekenden en feestdagen), gerekend vanaf de bekendmaking van de winnaars.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verzending van prijzen naar een onjuist adres als gevolg van de nalatigheid van de winnaar. Indien de prijzen niet aan de ontvanger kunnen worden afgeleverd om welke reden dan ook die buiten de controle van de organisator ligt (de winnaar is verhuisd zonder opgave van zijn nieuwe adres, etc.), zullen deze definitief het eigendom van de organisator blijven.

De prijs kan niet worden uitgewisseld tegen enig ander voorwerp of tegen enige geldwaarde en geeft geen recht op enige gedeeltelijke of volledige vergoeding. De deelnemers worden erop attent gemaakt dat verkopen, uitwisselen en afstaan van prijzen strikt verboden is.

De organiserende vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig voorval/ongeval dat moge voortvloeien uit het gebruik van de prijzen. Alle genoemde merken of productnamen zijn geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaars.

Artikel 7: Aansprakelijkheidsbeperking

De organisator behoudt zich het recht om het spel om welke reden dan ook te annuleren, uit te stellen, te onderbreken of uit te breiden of de voorwaarden van dit reglement met betrekking daartoe gedeeltelijk of geheel te wijzigen. Indien de organisator als gevolg van een gebeurtenis die buiten zijn macht ligt genoodzaakt wordt dit recht toe te passen, kan hij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De organisator behoudt zich het recht voor om de deelname aan diverse spelen uit te sluiten aan personen die door frauduleus gedrag de goede uitvoering van de spelen in gevaar brengen. Daarnaast zal enige speler die zich voordoet als fictieve persoon onmiddellijk worden uitgesloten. Evenzeer zal enige poging om het spel buiten de ongemodificeerde interface te gebruiken die op de site is gei?nstalleerd worden beschouwd als mogelijke fraude. Daarnaast zal decompilatie van het spel, gebruik van persoonlijke script of enige andere methode die tot doel heeft het in dit reglement uiteengezette gebruik van het spel te omzeilen, worden beschouwd als poging tot fraude en leiden tot directe eliminatie zonder verhaal van de speler.

Artikel 8: Inwerkingtreding van het reglement

Het reglement is gratis verkrijgbaar voor iedereen die hierom verzoekt bij de organisator van het spel op het volgende adres: Interparking SA, Brederodestraat 9, 1000 Brussel. De postzegels die vereist zijn voor het schriftelijk aanvragen van een exemplaar van het reglement zullen op aanvraag worden terugbetaald volgens normaal tarief.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Er zij nogmaals op gewezen dat om aan het spel deel te nemen, de spelers bepaalde persoonlijke gegevens omtrent zichzelf (naam, adres, etc.) moeten verschaffen. Deze informatie wordt geregistreerd en bewaard in een computerbestand en is vereist voor de deelname, voor de bepaling van de winnaars en voor de toewijzing en uitreiking van de prijzen. Deze informatie is bestemd voor de organisator en kan worden overgedragen aan diens verleners van technische diensten of aan een dienstverlener die zorg draagt voor de verzending van de prijzen.

Artikel 10: Geschillen

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Om in beschouwing te worden genomen, moeten eventuele betwistingen met betrekking tot het spel schriftelijk worden gericht aan het volgende adres: Interparking SA, Brederodestraat 9, 1000 Brussel, Belgie?. binnen negentig (90) dagen vanaf de laatste datum van deelname aan het spel die in dit reglement is aangegeven. In geval van onenigheid over de toepassing of de interpretatie van dit reglement, en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal enig geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechtbank.