Competition Rules for the Car Wash & Win contest

NL versie

Artikel 1: Organisator

Interparking BE 403.459.919 met maatschappelijke zetel Interparking SA NV, Brederodestraat /9, 1000 Brussel, Belgie, organiseert een gratis spel met koopverplichting, lopende van 16-04-2018 00:00 tot 31-05-2018 23:59. De wedstrijd heet «WIN een Samsung Galaxy Tab».

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelname

2.1 Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die in België woont, en die een carwash beurt wenst te reserveren bij Interparking

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke controles uit te voeren aangaande de identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de deelnemers.

2.2 Van deelname aan dit spel en de kans tot het behalen van enige prijs zijn alle personen uitgesloten die direct of indirect deel uitmaken van het totale personeelsbestand van de vennootschap of haar bedrijfspartners, met inbegrip van hun familieleden en partners (huwelijk, geregistreerd partnerschap of anders), alsmede minderjarigen.

2.3 Personen die hun contactgegevens en volledige identiteit niet kunnen bewijzen dan wel onjuiste of bedrieglijke gegevens opgeven, zullen worden gediskwalificeerd, evenals personen die geen toestemming geven voor de verzameling, de registratie en het gebruik van de hen betreffende naamsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor beheersdoeleinden van het spel.

2.4 De deelname aan het spel impliceert voor enige deelnemer dat hij/zij het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt. Niet naleven van dit reglement leidt tot automatische annulering van de deelname en van de mogelijke toewijzing van beloningen.

Artikel 3: Wijze van deelname

De speler moet:

  1. Een carwash beurt reserveren gedurende de vastgestelde periode
  2. Het wedstrijdreglement lezen
  3. Zijn carwash beurt laten uitvoeren en betalen

De wedstrijd loopt van 16-04-2018 00:00 tot 31-05-2018 23:59.

De regels voor de loting zijn de volgende: elke prijs zal verloot worden onder de deelnemers die hun carwash beurt hebben gereserveerd en betaald gedurende de vastgestelde periode en automatisch gekwalificeerd zijn voor de wedstrijd “WIN een Samsung Galaxy Tab”.

Artikel 4: Keuze der winnaars

Er wordt slechts één prijs toegekend aan één winnaar.

De winnaars worden aangewezen nadat is vastgesteld dat zij voor de betreffende prijs in aanmerking komen. De winnaars zullen per e-mail worden gecontacteerd door de organisator. Indien een deelnemer niet reageert binnen een maand na de verzending van deze e-mail, zal hij/zij worden geacht zijn prijs te hebben opgegeven en zal de prijs eigendom blijven van de organisator.

Door de prijs te aanvaarden, verschaft de winnaar machtiging aan de organisator om zijn naam alsmede een vermelding van diens woonplaats en district te gebruiken binnen het kader van enig advertentie- en promotieevenement, op de internetsite van de organisator en enige andere site of dochteronderneming, zonder dat zulk gebruik recht geeft op enige andere vergoeding dan de gewonnen prijs.

De winnaars dienen zich aan het reglement te houden. Mocht blijken dat zij niet voldoen aan de criteria van dit reglement, dan zullen hun prijzen niet aan hen worden toegekend. De deelnemers verschaffen machtiging tot alle controles inzake hun identiteit, leeftijd, postcode of de getrouwheid en oprechtheid van hun deelname. Voor dit doel behoudt de organisator zich het recht voor een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs zal worden verzonden. Enige valse verklaring of opgave van een valse identiteit of een vals adres zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en deze, in voorkomend geval, verplichten tot teruggave van reeds verstuurde prijzen. De organisator behoudt zich het recht voor om de mogelijke winnaar om een bewijs van diens verblijfplaats te verzoeken.

Artikel 5: Prijzen

 De wedstrijd bestaat uit de volgende prijs:

  • een Samsung Galaxy Tab

Artikel 6: Toezending van de prijs

De winnaars zullen alle nuttige informatie over de toekenning van hun prijs per email ontvangen binnen de 15 dagen. (m.u.v. weekenden en feestdagen), gerekend vanaf de bekendmaking van de winnaars.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verzending van prijzen naar een onjuist adres als gevolg van de nalatigheid van de winnaar. Indien de prijzen niet aan de ontvanger kunnen worden afgeleverd om welke reden dan ook die buiten de controle van de organisator ligt (de winnaar is verhuisd zonder opgave van zijn nieuwe adres, etc.), zullen deze definitief het eigendom van de organisator blijven.

De prijs kan niet worden uitgewisseld tegen enig ander voorwerp of tegen enige geldwaarde en geeft geen recht op enige gedeeltelijke of volledige vergoeding. De deelnemers worden erop attent gemaakt dat verkopen, uitwisselen en afstaan van prijzen strikt verboden is.

De organiserende vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig voorval/ongeval dat moge voortvloeien uit het gebruik van de prijzen. Alle genoemde merken of productnamen zijn geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaars.

Artikel 7: Aansprakelijkheidsbeperking

De organisator behoudt zich het recht om het spel om welke reden dan ook te annuleren, uit te stellen, te onderbreken of uit te breiden of de voorwaarden van dit reglement met betrekking daartoe gedeeltelijk of geheel te wijzigen. Indien de organisator als gevolg van een gebeurtenis die buiten zijn macht ligt genoodzaakt wordt dit recht toe te passen, kan hij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De organisator behoudt zich het recht voor om de deelname aan diverse spelen uit te sluiten aan personen die door frauduleus gedrag de goede uitvoering van de spelen in gevaar brengen. Daarnaast zal enige speler die zich voordoet als fictieve persoon onmiddellijk worden uitgesloten. Evenzeer zal enige poging om het spel buiten de ongemodificeerde interface te gebruiken die op de site is gei?nstalleerd worden beschouwd als mogelijke fraude. Daarnaast zal decompilatie van het spel, gebruik van persoonlijke script of enige andere methode die tot doel heeft het in dit reglement uiteengezette gebruik van het spel te omzeilen, worden beschouwd als poging tot fraude en leiden tot directe eliminatie zonder verhaal van de speler.

Artikel 8: Inwerkingtreding van het reglement

Het reglement is gratis verkrijgbaar voor iedereen die hierom verzoekt bij de organisator van het spel op het volgende adres: Interparking SA, Brederodestraat 9, 1000 Brussel. De postzegels die vereist zijn voor het schriftelijk aanvragen van een exemplaar van het reglement zullen op aanvraag worden terugbetaald volgens normaal tarief.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Er zij nogmaals op gewezen dat om aan het spel deel te nemen, de spelers bepaalde persoonlijke gegevens omtrent zichzelf (naam, adres, etc.) moeten verschaffen. Deze informatie wordt geregistreerd en bewaard in een computerbestand en is vereist voor de deelname, voor de bepaling van de winnaars en voor de toewijzing en uitreiking van de prijzen. Deze informatie is bestemd voor de organisator en kan worden overgedragen aan diens verleners van technische diensten of aan een dienstverlener die zorg draagt voor de verzending van de prijzen.

Artikel 10: Geschillen

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Om in beschouwing te worden genomen, moeten eventuele betwistingen met betrekking tot het spel schriftelijk worden gericht aan het volgende adres: Interparking SA, Brederodestraat 9, 1000 Brussel, Belgie?. binnen negentig (90) dagen vanaf de laatste datum van deelname aan het spel die in dit reglement is aangegeven. In geval van onenigheid over de toepassing of de interpretatie van dit reglement, en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal enig geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechtbank.

 

Version FR

Article 1 : Société organisatrice

Interparking BE0403459919 dont le siège social est situé à la Rue Brederode, 9 1000 Bruxelles Belgique, organise un jeu gratuit avec obligation d’achat du 16-04-2018 00:00 au 31-05-2018 23:59. L’opération est intitulée : «GAGNEZ 1 Samsung Galaxy Tab».

Article 2 : Conditions de participation

2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en Belgique, et qui désire réserver un carwash chez Interparking.

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, l’adresse postale et / ou électronique des participants.

2.2 Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou indirectement l’ensemble du personnel de la Société et des Partenaires, y compris leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), ainsi que les personnes mineures.

2.3 Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.

2.4 La participation au Jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications.

Article 3 : Modalité de participation

Le joueur doit :

1.  Réserver son carwash durant la période déterminée

2.  Avoir pris connaissance du règlement

3.  Faire effectuer son carwash et le payer

Le jeu sera organisé du 16-04-2018 00:00 au 31-05-2018 23:59

Les règles du tirage au sort se présentent comme suit : le lot mis en jeu fera l’objet d’un tirage au sort sur l’ensemble des participants ayant réservé et payé leur carwash pendant la période déterminée, et s’étant automatiquement qualifié pour le concours « GAGNEZ 1 Samsung Galaxy Tab ».

Article 4 : Sélection des gagnants

Un seul lot sera attribué à un gagnant.

Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le concernant. Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l’Organisateur. Si un participant ne se manifeste pas dans le mois suivant l’envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’Organisateur.

Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser ses nom, prénom, ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l’Organisateur et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné.

Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué. Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement du lot déjà envoyé.

Article 5 : Dotations

Le Jeu est composé de la dotation suivante :
●  1 Samsung Galaxy Tab

Article 6 : Acheminement du lot

Suite à leur participation en cas de gain comme décrit aux présentes, les gagnants recevront toutes les informations nécessaires à l’acheminement du lot via un email dans les 15 jours (hors week-end et jours fériés), à partir de l’annonce des gagnants. Le lot sera envoyé aux gagnants par voie électronique.

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi de la dotation à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si le lot n’a pu être livré à son destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de L’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), il restera définitivement la propriété de L’organisateur.

Le lot n’est pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l’échange du lot sont strictement interdits.

La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans l’utilisation du lot. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Article 7 : Limitation de responsabilité

L’organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d’annuler, reporter, interrompre ou proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le respect de celui-ci. Si, par suite d’un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d’appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée.

L’organisateur se réserve le droit d’exclure définitivement des différents jeux toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement du jeu. En outre, le parrainage de personnes fictives entraînera l’élimination immédiate du joueur. De même, toute tentative d’utilisation du jeu en dehors de l’interface non modifiée mis en place sur le site sera considérée comme une tentative de fraude. En outre, la décompilation du jeu, l’utilisation de script personnel ou tout autre méthode visant à contourner l’utilisation prévue du jeu dans le présent règlement sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera l’élimination immédiate et sans recours du joueur.

Article 8 : Dépôt du règlement

A compter de la date de sa mise en place, ce Jeu fait l’objet du présent règlement, déposé auprès d’Interparking. Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu à l’adresse suivante : Rue Brederode, 9 1000 Bruxelles Belgique Les timbres liés à la demande écrite d’une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur simple demande.

Article 9 : Données personnelles
Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse …). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix.

Article 10 : Litiges
Le présent règlement est soumis à la loi belge. Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée